Axial 50 EC

Axial 50 EC
Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat (EC)
Toimeaine: 50 g/l pinoksadeen
Kasutusala: Valiva toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste
umbrohtude tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral.
Mitte kasutada kaeral!
Eesti reg-nr: 0334/29.11.07
Pakend: 1 l, 3 l, 5 l
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Tootepartii number: vaata pakendilt.
Sisaldab pinoksadeeni ja klokvintotseet-meksüüli, võib põhjustada allergilist
reaktsiooni.
Axial 50 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

axial_50_ec_clp.pdf