Barca

BARCA 334 SL
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjeks suvi- ja talirapsis.
Professionaalseks kasutamiseks (võib osta
ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust
omav isik).
Toimeaine sisaldus:

klopüraliid 267 g/l (22,80%)
pikloraam 67 g/l (5,72 %)
Sisaldab: etoksüleeritud alkoholid C10-C16
Preparatiivne vorm: vesilahus
Eesti reg number: 0625/05.07.16
Loa valdaja, tootja ja pakendaja:
Pestila II Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24a,
PL-97-320 Wolbórz, Poland
Tel./Fax: +48 44 616 43 75
E-mail: info@pestila.pl
Pakendid: 100 ml, 150 ml, 250 ml, 0,5 l; 1 l,
5 l, 10 l, 20 l, 220 l
Tootmise kuupäev ja partii number: vaata
pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat

barca 334 sl.pdf