Benta 480 SL

Benta 480 SL
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Preparaadi vorm:
Vesilahus
Kasutusala: Kontaktse toimega herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks hernel,
maisil, suviteraviljadel ristiku või lutserni allakülviga, ristiku ja kõrreliste heintaimede
seemnepõldudel ning ristiku ja kõrreliste heintaimedega rohumaadel (karjamaa ja niit).
Toimeaine: 480 g/l bentasoon
Eesti reg-nr: 0507/10.01.14
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Benta 480 SL võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Registreerimise hoidja: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgia
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29 Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, India
Maaletooja: Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, Tallinn 11216, Eesti
benta_480_sl.pdf