Foxtrot

Foxtrot®
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Preparatiivne vorm:
emulsioon, õli vees
Toimeaine: fenoksaprop-P-etüül 69 g/l
Foxtrot’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtlikke aineid: fenoksaprop-P-etüül, meksüülklokvintotseet ja 1,2-bensisotiasool3(2H)-ooni.

Pakendid: 0,1 l, 0,5 l ja 1 l; 5 l, 10 l, 15 l ja 20 l
Loa valdaja:
Cheminova A/S,
Thyborønvej 76–78, DK-7673,
Harboøre, Taani.
Tootja/pakendaja:
Cheminova A/S,
Thyborønvej 76–78, DK-7673,
Harboøre, Taani.
Eesti reg-nr: 0462/09.05.12
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Kasutusala
Kontaktse ja süsteemse toimega herbitsiid tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude
tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, rukkil, tritikalel.
foxtrot_infoleht.pdf