Fury

Fury ®100 EW
INSEKTITSIID
Toimeaine:
dzeeta-tsüpermetriin 100 g/l (9.7%)
Toote vorm: õli-vesiemulsioon (EW)
Fury on laia toimespektriga kontaktne insektitsiid talinisu, talirukki, taliodra, talirapsi, suvinisu,
suviodra, tritikale, kaera, suvirapsi, kartuli ja suhkrupeedi kahjuritõrjeks.
Fury 10 EW-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida
Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid
kasutuspiiranguid.
Pakend:
1 l, 5 l
Registreerimisnumber: 711/28.05.18
Partii number: vt pakendilt.
Tootmise kuupäev: vt pakendilt.
Aegumise kuupäev: 2 aastat alates tootmise kuupäevast.
Säilitamine: temperatuurivahemikus 0 kuni + 40º C
Loa valdaja/Tootja/pakendaja: FMC Chemical sprl, Rue Royale 97, 4th floor, B-1000
Brussels, Belgia.
FMC Agricultural Solutions esindaja Balti riikides: + 370 644 80 744 (ENG/RUS)
fury 100 ew.pdf