Gallup Super 360

Gallup Super 360®
Taimekaitsevahend. Herbitsiid
Toimeaine:
360 g/l glüfosaat
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat
Eesti reg.nr.: 0560/18.06.15
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l
Gallup Super 360 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l pakendeid võib osta ja kasutada ainult
taimekaitsetunnistust omav isik.
Gallup Super 360
on mitteselektiivne herbitsiid enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja
juurumbrohtude tõrjeks viljapuu- ja marjaaedades, kõrrepõldudel, kesadel, rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel maadel, ristikul, metsanduses, koristuseelseks kasutamiseks
teraviljadel, tali- ja suvirapsil, hernel, põldoal ja linal.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja
tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks
või kuivatamiseks.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja
ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Loa valdaja/tootja/pakendaja:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,
Damastown Way, Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
Ireland
Tel: +353 1 8112900
Fax: +353 1 8224678
E-mail: info@barclay.ie
Website: www.barclay.ie
Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Ltd, 2015
gallup super 360.pdf