Poleci

POLECI
Taimekaitsevahend
Insektitsiid

Toimeaine: deltametriin 25 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
POLECI on insektitsiid naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus), kõdra-peitkärsaka
(Ceutorhynchus assimilis), ristõieliste maakirpude (Phyllotreta spp.) ja kõdrasääse (Dasineura
brassicae) tõrjeks rapsil ning lehetäide (Aphididae) ja viljakuke (Oulema melanopus) tõrjeks nisul
ja odral.
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt!
Registreerimisnumber: 0394/07.02.11
Sisaldab ohtlikke aineid: aromaatsed süsivesinikud (lakibensiin).
POLECI-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

POLECI-t on keelatud pritsida alal, millel on õitsvaid taimi!
Pakend: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l, 20 l
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Teabe saamiseks pöörduge toote omaniku poole:

M/s. Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek Belgia
Tel: +32 2466 4444
Shardaint@vsnl.com
poleci.pdf