Scab 80 WG

SCAB 80 WG
Fungitsiid seemneviljaliste viljapuudel kärntõve vastu.
Taimekaitsevahend professionaalsetele kasutajatele. SCAB 80 WG-d võib osta ja kasutada
ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeaine: kaptaan 800 g/kg (80%)
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtliku ainet: kaptaan

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Tootja: Sharda Cropchem Limited
Loa valdaja: Sharda Cropchem España, S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Loa number: 0611/09.05.16
Pakendid: 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
Partii number: pakendil
Valmistamise kuupäev: pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat alates valmistamise kuupäevast; säilitustemperatuur + 5 kuni + 30 ° C


scab_80_wg.pdf